Historie

Tekst uit 2009 door Herman W.J. Sinke

Op 4 februari 2009 was het 50 jaar geleden dat het Dorpshuis, op de hoek van de Burg. Koertstraat en de Van der Baanstraat, werd geopend door minister van Maatschappelijk Werk mevrouw Marga Klompé.

Hoe begon dit allemaal

De heer Ruisaard geeft dit juist weer in de vergadering van 10 november 1970: “De stichting “Ons Dorpshuis” werd na de watersnoodramp opgericht op initiatief van oud burgemeester Van Oeveren, dit om te komen tot de stichting van een gebouw ten dienste van het plaatselijk verenigingsleven. Voorheen was het verenigingsleven te Wolphaartsdijk geconcentreerd in het gebouw “TAVENU” (Tot Aangenaam Vermaak En Nuttige Uitspanning).

Het oude gebouw, een voormalig koetshuis, was sedert ± 1906, als verenigingsgebouw in gebruik. Het TAVENU gebouw was behalve te oud, ook te klein en voldeed niet meer aan de hygiënische en brandveiligheidseisen. Er werd al min of meer omgezien naar een plaatsvervangende mogelijkheid. Na de watersnood in 1953 kwamen er gelden beschikbaar uit het Fonds van de stichting Herstel Zuidwest Nederland, de zogenaamde “commissarissenpot”. Een belangrijk deel van de stichtingskosten van een gebouw in Wolphaartsdijk zou hiermee gedekt kunnen worden.

Dit geld was echter niet voldoende zodat naar meerdere mogelijkheden moest worden omgezien. In tegenstelling tot dorpen in de omgeving bestond in Wolphaartsdijk al sedert tientallen jaren een goed ontwikkeld en vooruitstrevend verenigingsleven in het belang van allerlei activiteiten, die een dorp leefbaar maken. Het kostte dan ook niet veel moeite een stichting “Ons Dorpshuis” van de grond te krijgen. Deze stichting heeft de nodige gelden aangetrokken, zodat naast het rampengeld een subsidie van het ministerie van Maatschappelijk Werk verkregen en giften op een andere wijze binnen kwamen.

Bovendien werden enkele “burgerzin” leningen verkregen die door de gemeente Wolphaartsdijk werden gegarandeerd. Tenslotte zij nog vermeld, dat een stichting moest worden opgericht teneinde de subsidie van het ministerie van Maatschappelijk Werk te verkrijgen, aldus de heer Ruisaard.
Op donderdag 20 december 1956 werd op het gemeentehuis (nu Griffioen) de eerste vergadering van de stichting “Ons Dorpshuis”gehouden. Aanwezig waren: S.A.N. van Oeveren (voorzitter), J. Gideonse (vice voorzitter), J.P.J. Ruisaard (secretaris penningmeester), J. Katsman Jac zn, P. Kik, J.B. Koert, M. van der Maas, J.J. v.d. Velde J.J.zn, huisarts A.I. Vos, mevr. L.J. de Mol-de Jager en burgemeester B.H.G. ter Haar Romeny en ds H. J. Ponsteen.
Het eerste besluit dat genomen werd was de wisseling van voorzitter. S.A.N. Van Oeveren vertrok en burgemeester Ter Haar Romeny werd voorzitter. Voorts werd een optelling gemaakt van wat er aan geld beschikbaar was. Als eerste een bedrag van bedrag van fl 16.000,- wat door burgemeester S.A.N. Van Oeveren uit het buitenland was ontvangen en dat werd bestemd voor een dorpshuis.

Vervolgens een toezegging van de commissaris van de Koningin en in de derde plaats een subsidie van fl 17.000,- van het Ministerie Maatschappelijk Werk en tenslotte een bedrag van fl 4528,12 komend van het door Zweden geschonken hout, dat door de gemeente was ontvangen. In totaal kon de stichting waarschijnlijk beschikken over ± fl 78.400,- terwijl de bouw + inrichting in 1956 werd geraamd op ± fl 110.000,-, dus een tekort van ± fl 32.000,- waarvoor een geldlening zou worden aangegaan.

Voor de rente van deze lening zou de gemeente garant staan. De financiële kant was dus in orde en er werd overgegaan naar een schetsplan gemaakt door architect dhr. Valk, welke in gemeentedienst was en die een definitief ontwerp zou gaan maken. Per 1 januari 1957 zou er officieel sprake zijn van “Stichting Ons Dorpshuis”. Ter nadere informatie, de heren Ruisaard (gemeente secretaris van Wolphaartsdijk) en P. Kik waren al eerder betrokken bij de oprichting van de Voetbalvereniging Wolphaartsdijk en in 1961 bij de grootste vereniging van Wolphaartsdijk namelijk de “Watersportvereniging Wolphaartsdijk” (nu 850 leden).

De tweede vergadering van de stichting werd gehouden op 26 augustus 1957. Er werd besloten het eerder vermelde tekort door een lening onder de bevolking van Wolphaartsdijk uit te schrijven door middel van coupures van fl 100,-, fl 500,- en fl 1.000,- uit te loten in 20 jaar met een rente van 4 1/8%. Daarna werd een plaats gezocht voor het nieuw te bouwen dorpshuis en de keus viel op de Burgemeester C. Koertstraat (vlakbij het gemeentehuis). Dan werd een eerste ontwerp van dhr. Valk bekeken en gaat de vergadering uiteen tot 22 oktober 1957. Door het overlijden van dhr. J.J. v.d. Velde komt ds. K. van Liere het voorlopige bestuur versterken. Het nieuwe ontwerp komt nu op tafel en werd door de vergadering goedgekeurd en de bouw zou worden aanbesteed onder de 5 aannemers in ons dorp.

De volgende vergadering was op 3 maart 1958. Hier werd gedebatteerd over wel of geen kelder onder het podium en over de verwarming. Ook het blinderen van de ramen (i.v.m. filmvoorstellingen) kwam aan de orde. Hierna werd besloten tot de aanbesteding op 15 maart 1958 op het gemeentehuis. In de vergadering van 3 april 1958 werd de bouw gegund aan aannemer C. Sinke te Wolphaartsdijk voor fl 75.689- (geraamd was fl 75.000,-). Verder stopt huisarts A.I. Vos, wegens drukke werkzaamheden, en wordt opgevolgd door Mej. A. v.d. Plank.

Er werd nog heel wat vergaderd op weg naar de opening van het Dorpshuis, want op 16 juli 1958 was iedereen weer aanwezig. Voor het eerst werd gesproken over het beheer van het Dorpshuis. Als eerste werd dhr. I.J. Flipse, de toenmalige conciërge van TAVENU, voorgesteld maar op de vergadering van 6 november 1958 bleek deze niet bereid te zijn en nog tijdens deze vergadering bleek Adri Schuit in principe bereid te zijn als eerste beheerder te gaan fungeren. Ook werden de tarieven besproken en vastgesteld zoals ze in de “Schalm” (toen ook al) waren vermeld. Nu werd verder gegaan over hoe de opening zou worden geregeld en door wie. Hierna ging het snel want op 2 februari was de laatste vergadering voor de opening 2 dagen later. Een piano en stoelen werden overgenomen van TAVENU, en de verdere inboedel en eet en drinkgerei werden elders besteld.

Opening “Ons Dorpshuis” op 4 februari 1959 om 4 uur ’s middags door de minister van Maatschappelijk werk Marga Klompé waarvoor het bestuur de minister een zilveren “sigarettendoos” aanbood. ’s Avonds was er een toneelstuk “blijf zitten waar je zit”door Het Vlissings Schouwspel. Ter voorbereiding op haar komst werd door de Gemeente Wolphaartsdijk een bloemlezing van gegevens over de structuur van de gemeente gegeven. Uit deze globale oriëntatie van vier bladzijden A4, op deze plaats enkele bijzonderheden met betrekking op het feit dat de Watersnoodramp 56 jaar geleden plaats vond waaruit de bouw van onder andere het ‘Dorpshuis’ voort zou vloeien. We citeren: “Ten gevolge van de watersnoodramp van 1953 waarbij 12 ingezetenen het leven lieten en de gemeente meer dan 6 weken onder water stond en de gehele bevolking werd geëvacueerd, werden aan de toenmalige burgemeester vanwege de Stichting Herstel Zuid-West-Nederland fl.40.000,00 (gulden) toegezegd voor de bouw van een Dorpshuis. Dat was het begin van de actie, die dankzij de voortreffelijke medewerking van het Hoofd van het Bureau Zeeland van het Ministerie van Maatschappelijk Werk in de bouw van het Dorpshuis heeft mogen resulteren”

“In de hal tegenover het buffet van de keuken moet een in brons uitgevoerd bas-reliëf, voorstellende een vrouw met twee kinderen te midden van het watergeweld, de herinnering aan de ramp van februari 1953 levendig houden. Onder de plaat zijn de volgende versregels van de dichter Marsman [in de muur] aangebracht: “de lucht hangt er laag, en de zon wordt er langzaam, in grijze veelkleurige, dampen gesmoord, en in alle gewesten, wordt de stem van het water, met zijn eeuwige rampen, gevreesd en gehoord”

Gelukkig is deze bas-reliëf bij de sloop van het Dorpshuis gered en in de hal van de Griffioen aangebracht, als blijvende herinnering en aan de Watersnoodramp en aan de hulp waar naar uit werd gekeken “Uit eigen en uit hemels land”. Deze laatste regel is geciteerd van de tekst op wandborden die de gemeenten, uit dankbaarheid voor hun hulp, gekregen hebben. De ‘bloemlezing’ sluit met: “Het Dorpshuis mag gerust de grootste aanwinst voor de gemeente genoemd worden”.

Op de eerste vergadering na de opening werd door Ds. van Liere voorgesteld ”het schenken van alcoholische dranken moest worden verboden” tijdens dansavonden, daar dit funest was voor de jeugd (toen al). Hierover werd een compromis gesloten en alleen zwak alcohol mocht worden geschonken. Ook eventueel politietoezicht werd voorgesteld. Op 12 oktober worden de statuten en huishoudelijk reglement voorgesteld en aangenomen en werd een nieuw bestuur gekozen bestaand uit: B.H.G. ter Haar Romeny voorzitter, J. Gideonse vice voorzitter., J.P.J.Ruisaard secretaris/penningmeester, en de leden P. Kik, mevr. L.J. de Mol-de Jager, D. Katsman, mej. A. v.d. Plank, W.M. Steenbakker, C. van Liere, P. Verburg en J. Kaboord. Ook werd per 1 januari 1960 begonnen met de uitloting van de geldlening groot fl 25.200,- in 25 jaar. Huur voor de zaal eind 1959 was fl 150,- per jaar voor 1 avond per week, deze werd in 1960 verhoogd naar fl 200,- per jaar. Op de vergadering van 14 februari 1961 stelt dhr. Verburg voor het roken in de zaal tijdens films en voorstellingen te verbieden, (ook toen al).

Op de vergadering van 27 februari 1963 trad burgemeester B.H.G. ter Haar Romeny af als voorzitter wegens zijn vertrek naar Oost Souburg, hij zou worden opgevolgd door burgemeester Jhr. P.A.C. Beelaerts van Blokland. Aan de beheerder werd een schoonmaakvergoeding toegekend van fl 500,- per jaar, doch de beheerder ging hierop niet in en bedankte m.i.v. 1 april 1963 voor de functie, doch zou na een nieuwe sollicitatieprocedure nog tot 1 maart 1965 doorgaan. Financieel was het echter een gegoochel tussen een batig en een nadelig saldo. Er werd nu gemiddeld 2 keer per jaar vergaderd en zijn nu aangekomen op de vergadering van 18 februari 1965 waar A. Schuit zijn ontslag aanbood en werd opgevolgd door F. Tramper als beheerder. Ook moest dit jaar het dak al gerepareerd worden (kosten fl 2.500,-). De gemeente Wolphaartsdijk zou hiervoor garant staan middels een subsidie. Dhr. P. Kik trad af als bestuurslid en Adrie Schuit verving de aftredende L.P. Verburg en als voorzitter werd, wegens vertrek van Jhr. P.A.C. Beelaerts van Blokland, burgemeester A. Hack. Dit gebeurde in november 1967.

In april 1969 werden plannen gesmeed voor het 700 jarig bestaan van Wolphaartsdijk in 1970, maar het probleem was dat ook per 1 januari 1970 Wolphaartsdijk ingedeeld zou worden bij de Gemeente Goes en dat dan alles zoals subsidies veel moeilijker zou gaan worden. Dhr. Kaboord leest daarna een ontwerp programma voor een feestweek voor, maar er kwam een kink in de feestkabel want er blijkt een andere datum voor 700 jaar Wolphaartsdijk op te duiken en wel 12 juni 1290, dus 20 jaar verschil, dus werd er besloten geen groot feest in 1970 te organiseren. Op 2 juni 1970 trad burgemeester A. Hack (laatste burgemeester van Wolphaartsdijk) af als voorzitter er werd opgevolgd door dhr. J. Kaboord. Ook werd in deze vergadering een voorstel van dhr. A. Schuit gedaan om het voormalig Gemeentehuis in exploitatie te krijgen voor tentoonstellingen, culturele manifestaties, bejaardensoos enzovoort, dit vond bij de gemeente Goes echter geen gehoor, ook de financiële administratie werd door de gemeente overgenomen. Vaste verenigingen die nu gebruik maakten van het Dorpshuis waren: de schietvereniging Wolfert, de Badmintonclub, de Plattelandsvrouwen en ADVENDO. Augustus 1971 treed dhr. J. Gideonse af en hiervoor werd dhr. J.J. Reinhoud voorgesteld, ook geeft beheerde F. Tramper aan te willen stoppen stelt Jan Geene voor als opvolger.

Mei 1975, de gemeente Goes wil nu toch de exploitatie van het oude gemeentehuis aan de Stichting “Ons Dorpshuis” geven voor bijvoorbeeld een jeugdsoos, peuterspeelzaal. Maart 1976, Adrie Schuit wordt een nieuw bestuurslid tevens stopt Jan Geene als beheerder en werd opgevolgd door G. Moerdijk. Inmiddels is er per 1 januari 1975 ook een nieuwe vereniging bijgekomen Tafeltennisvereniging ’t Batje. Op vrijdag 19 augustus 1977 kreeg het voormalig gemeentehuis officieel de naam “de Griffioen” en werd geopend door wethouder J. Roose met medewerking van ADVENDO. Ook werd dit jaar beheerder G. Moerdijk wegens faillissement ontslagen en werd de volgende advertentie geplaatst en tijdelijk moesten de verenigingen zelf voor de consumpties zorgen. In juni 1978 is er weer een beheerder, namelijk dhr. J.J. Ossewaarde en op 29 augustus 1979 neemt dhr. J.P.J. Ruisaard (sinds 1955 secretaris penningmeester) afscheid van het bestuur en zou worden opgevolgd door dhr J. Verstelle.

We schrijven nu 7 maart 1980. Door de matige samenwerking met de gemeente Goes besloot het bestuur de stichting ”Ons Dorpshuis” te ontbinden en het beheer van het dorpshuis over te dragen aan de gemeente Goes. Dit zou met de gemeente worden besproken, wel zou gelet worden op de financiële gevolgen voor de verenigingen. Een jaar later was er echter nog geen reactie van de gemeente Goes. Op 5 maart 1981 werd besloten dat per 1 januari 1982 het beheer van het dorpshuis door de gemeente zou worden overgenomen en zou het einde van stichting “Ons Dorpshuis”betekenen. Doch eind 1982, na tal van besprekingen met de gemeente Goes, bleek dat de overname door de gemeente niet door kon gaan en dit hield in dat stichting “Ons Dorpshuis” bleef bestaan. Het oude bestuur trad nu in zijn geheel af en er werd een nieuw bestuur gekozen bestaand uit een voorzitter (benoemd door de gemeente) en bestuursleden voorgesteld door de verenigingen. Er zou met de gemeente een Beheercontract worden gesloten waarbij de stichting jaarlijks een normvergoeding van de gemeente ging ontvangen.

De stichting kon nu alle voorkomende zaken zelfstandig regelen en voor grotere uitgaven of verbouwingen kon eventueel een beroep op de gemeente worden gedaan. In maart 1983 trad als secretaris/penningmeester J. Verstelle af en werd naar een opvolger gezocht. Op 3 augustus werd afscheid genomen van oud-bestuursleden. Het nieuwe bestuur bestond nu uit dhr. J. Kaboord (voorzitter door de gemeente benoemd), A.C. Schuit (secr.-pennm.) de dames Everwijn v.d. Walt, Klompé, Tavenier, Wisselink en de heren Krijger, Reinhoud, Meeuwse, van Keulen en M. v. Loo, J. Kaboord en M. Everwijn-v.d. Walt gaven aan per 1 januari 1984 te stoppen en op 3 december 1984 werd door de gemeente Goes M. Janse voorgesteld als voorzitter en H.C. de Vries als bestuurslid. Er volgt nu een vrij rustige periode voor het bestuur met over het algemeen kleine verbouwingen en aanpassingen. Pas op 29 september 1986 is er weer nieuws, dhr. J.J. Ossewaarde geeft aan per 1 januari 1987 te stoppen en voor de verbouwing van het toneel wordt aan bouwbedrijf Kok de opdracht gegeven dit uit te voeren. Per 1 januari 1987 gaat J.M. Clarijs het beheer van het dorpshuis overnemen. Ook op deze datum stopt J.J. Reinhoud en wordt opgevolgd door J.J. Ossewaarde. Ook de schoonmaakvergoeding voor de beheerder is inmiddels opgelopen naar fl 1.500,- per jaar. In maart 1988 wordt de functie van secretaris-penningmeester gesplitst, A.C. Schuit wordt secretaris en J.J Ossewaarde penningmeester en in april 1989 is er voor het eerst sprake van een eventueel nieuw te bouwen accommodatie (de Griffioen). Door de verenigingen wordt in mei 1990 een uitgebreid eisenpakket aangaande de nieuwbouw ingediend.

Op de vergadering van 27 augustus geeft dhr. Clarijs aan per 1 januari 1991 als beheerder te gaan stoppen, dus weer op zoek naar een beheerder. Deze is vrij snel gevonden in de persoon van René Moerman. René en Hans geven 4 januari 1991 een feestelijke overdracht voor de verenigingen en gebruikers. Ook komen de nieuwbouwplannen op tafel van de toekomstige “Griffioen”.

Het “Samenspel juni 1992” geeft de gang van zaken weer hoe het gegaan is van “Ons dorpshuis” naar “de Griffioen” én het behoud van het voormalig gemeentehuis de Griffioen.

Dorpshuis Wolphaartsdijk

‘De Griffioen’, het voormalige gemeentehuis van Wolphaartsdijk, is na een ingrijpende renovatie als nieuw dorpshuis van deze kern op 28 maart 1992 door de wethouders Van Tooren en Van de Ree geopend. De wethouders lieten daarbij in de vijver een aantal goudkarpers te water als teken voor nieuw leven in een jarenlang in onbruik geraakt onderkomen. Na de opening verzorgden de ‘bewoners’ van het nieuwe dorpshuis diverse demonstraties. Met deze ‘vernieuwbouw’ is een eind gekomen aan een jarenlange discussie. De P.Z.C. van zaterdag 29 januari 1983 vermeldde dat de gemeente het voornemen had De Griffioen te sluiten. Dit zou betekenen dat onder andere de peuterspeelzaal, de jeugdsoos, C.J.V. Wolphaartsdijk en verschillende verenigingen die in het in 1976 voor fl. 38.000,– opgeknapte gemeentehuis ruimte huurden, zouden moeten omzien naar een andere plek. Dit voornemen kwam voort uit de gemeentelijke gedachte dat elke kern één dorpshuis moest hebben. In Wolphaartsdijk was ook nog Ons Dorpshuis, dat in gebruik was bij diverse andere verenigingen en clubs. Hier werden ook festiviteiten gehouden. Na enige pressie van de gebruikers en de inwoners van Wolphaartsdijk besloot het college af te zien van de sluiting van de Griffioen.
Overleg Het gebouw heeft daarna diverse huurders gehad. De toestand waarin het gebouw verkeerde, verslechterde zienderogen. Ook de onderhoudstoestand van Ons Dorpshuis, gebouwd in 1958, liet veel te wensen over. De keuken werd afgekeurd, de vloeren waren slecht en het pleisterwerk verkeerde in een erbarmelijke toestand. Uiteindelijk werd in 1987 duidelijk dat ‘Ons Dorpshuis’ niet meer kon worden gerenoveerd. De mogelijkheid die overbleef was nieuwbouw of vernieuwing van één dorpshuis. De keuze was niet eenvoudig. Na veel vergaderen en overleg met de bewoners van het dorp werd uiteindelijk besloten tot vernieuwing en uitbreiding van De Griffioen. Daarmee werd de grondslag gelegd voor een sociaal-culturele accommodatie met vergaderruimten, peuterspeelzaal, ontmoetingsruimte en gymnastiekzaal die er zijn mag. Onder begeleiding van architectenbureau Archikon heeft bouwbedrijf Van de Linde B.V. met diverse onderaannemers een moderne accommodatie gerealiseerd voor een bedrag van fl. 1.650.000,–. De bouw zelf is voorspoedig verlopen. Voor de start van de bouw werd de vijver leeggepompt in juni 1991. In oktober van dat jaar werd het hoogste punt in de bouw bereikt. Op 28 maart jl. werd de vijver door de wethouders van nieuw leven voorzien. De kern Wolphaartsdijk heeft er een Dorpshuis bij waar men trots op kan zijn. Door deze nieuwe accommodatie met een nieuw gymnastieklokaal is het oude Dorpshuis aan de Burg. C. Koertstraat gedoemd te verdwijnen. Ook het in slechte staat verkerende oude gymnastieklokaal zal worden gesloopt.” [Het Dorpshuis is gesloopt, het gymnastieklokaal is aan een particulier verkocht]
Afscheid werd genomen van mevrouw P. Tavenier als bestuurslid. Eind 1991, er zijn grote vorderingen bij de bouw van de “Griffioen”. Tal van eisen van verenigingen en beheerder komen op het bestuur af, ook wou de penningmeester de administratie uitbesteden aan een administratiekantoor. Het schiet nu op want op 2 februari 1992 werd de opening vastgesteld op 28 maart a.s. Doch intussen was er wel het aftreden van penningmeester J.J. Ossewaarde en er waren problemen met de verenigingen aangaande de hoge uurtarieven, het stond zelfs in de PZC, maar deze spreekwoordelijk “storm in een glas water” werd uiteindelijk toch opgelost en kon de opening plaatsvinden. In de grote zaal konden alle aangesloten verenigingen zich manifesteren en ….. het was een gezellige dag.
29 november 1992, inmiddels is Hans Clarijs (namens ’t Batje) in het bestuur gekomen voor de afgetreden Dick Krijger. Hans werd meteen penningmeester (met behulp van Ineke Clarijs). Er werd nu ook een kleiner bestuur ingesteld (7 personen) en dit bestond uit: M. Janse, A.C. Schuit J.M. Clarijs, H.C. de Vries, M.A. van Loo, J. Westerweel en Mevr. P.M. Meyer-de Bruine.
Het oude dorpshuis werd nu voor fl 1,- aan de gemeente verkocht. Ein 1993 trad H.C. de Vries af en was mevr. M. Rijnhout-Rothuizen bereid zitting in het bestuur te nemen (namens de plattelandsvrouwen). In mei 1994 stopte J. Westerweel als bestuurslid (namens ADVENDO), een opvolger zou gezocht worden. Op de vergadering van 22 mei 1995 was Mej. S. Morren toegetreden tot het bestuur namens ADVENDO. Bram Schuit stopte als secretaris en deze functie werd overgenomen door Sandra Morren.
Tot nu toe was er steeds sprake van stichting “Ons Dorpshuis” maar in 1996 was de bedoeling de naam te wijzigen in stichting “de Griffioen”. Hans Clarijs stopte met het penningmeesterschap en er moest weer gezocht worden naar een geschikte kandidaat. De politiepost werd opgeheven maar de huur van jaren was nog niet betaald en dat heeft penningmeester Hans veel werk en papier gekost deze huur binnen te krijgen. Vanaf 17 juli 1996 had H.W.J. Sinke het penningmeesterschap overgenomen van Hans Clarijs. Eind 1997 stopte Sandra Morren en het secretariaat werd overgenomen door Margot Rijnhout. In november dat jaar komt er een afsluiting van de foyer middels een vouwwand en werd gesproken over de aanbouw van een serre. Namens ADVENDO is Bas van Lieshout lid geworden van het bestuur en namens het C.J.V. Wouter Katsman.
In 1998 werd er weer uitgebreid overlegd over de aanbouw en gaat Mevr. Meeuwse de schoonmaak voor haar rekening nemen in overleg met beheerder René Moerman. Het bestuur bestaat nu uit: Maarten Janse voorzitter, Hans Clarijs vice voorzitter, Margot Rijnhout secretaresse, Herman Sinke penningmeester, Nel Meyer, Wouter Katsman en Bas van Lieshout leden. Begin 1999 kwam er een bericht van de gemeente Goes die de bouw van de serre gaat voorschieten en de stichting betaalt jaarlijks rente en aflossing. Een vreemde constructie waar we heden nog twijfels over hebben, maar we zijn er blij mee!!! Op 2 december werd bekend dat bouwbedrijf Nonnekes de serre gaat bouwen, kosten fl 117.000,- inclusief vouwwand. De overige kosten zoals vloer, meubilair, gordijnen waren voor rekening van de stichting, doch deze werden in zijn geheel gedekt door een bijdrage van het Julianafonds van fl 30.000,-. Op 22 juni 2000 zou na de gebruikersvergadering, het nieuwe zaaltje, door dhr. Van Nes van de gemeente Goes worden geopend. Verder dit jaar gaf René Moerman aan als beheerder te willen stoppen, en weer maar op zoek naar een nieuwe beheerder dus. Deze werd gevonden in de eerste vrouwelijke beheerder Margriet van Dam-Gommers die 1 april 2001 zou beginnen. Ook werd nu besproken de tarieven in Euros vast te gaan leggen. Geregeld waren er nu verbeteringen en aanpassingen en werd een nieuwe huur- en schoonmaakregeling met de “tjoekjes” gesloten. In maart 2002 werd afscheid genomen van Nel Meyer die als bestuurslid stopt en werd opgevolgd door Joke Jopse, dit was tot op heden de laatste bestuurswijziging.
Ook een verhoging van 5% op de huren werd voorgesteld. Dit in verband met de sterk gestegen energiekosten. In 5 jaar ± fl 10.000,- meer, of beter gezegd een verdubbeling. April 2004 is er een extra bestuursvergadering die vooral gaat over het vandalisme van de jeugd binnen en buiten het gebouw. Uiteindelijk is het zo dat alle gebruikers voor de kosten moeten opdraaien. Het C.J.V. werd hierna een tijdlang gesloten. De totale exploitatie verloopt prima en we zitten gewoon bijna vol, wat de verhuur betreft. In november volgde weer een spoedvergadering nu omdat de scholen geen huur betaalden voor de schoolgym. Dit berustte op een misverstand tussen Gemeente, scholen en het stichtingsbestuur. Vanaf 1 januari 2005 werd ook aan de gemeente de huur voor de schoolgymnastiek in rekening gebracht (een flinke meevaller voor de penningmeester). Na de herfstvakantie van 2005 begint ook de Na-schoolse-opvang in de peuterspeelzaal en door de meevaller met de schoolgymnastiek, gingen alle vaste huurders, eenmalig 5% huur over 2005 terugontvangen. De TL buizen in de grote zaal werden in 2006 voor de 2e maal door leden van TTV ’t Batje vervangen. Ook werden nieuwe tafels voor de grote zaal besteld en de foyer werd met een nieuwe vitrage bekleed.
Wat de huurders betreft: UDI dames- en kindergym zijn gestopt en ook ADVENDO is deels weg. In de plaats hiervoor kwam er Streetdance bij. Ook de stichting GALM huurde nog een extra uur en eind 2007 volgde ook nog een Yoga groep. Per 1 januari 2008 volgde weer een verhoging van de huren met 5% teneinde een gunstig resultaat te kunnen blijven houden. Op de vergadering van 27 januari werd het voorzitterschap waargenomen door vice voorzitter Hans Clarijs omdat onze voorzitter tijdelijk uit de roulatie was. Gelukkig was onze voorzitter weer aanwezig op de gebruikersvergadering in april, wel waren er geen gebruikers aanwezig dus werd het een gewone bestuursvergadering waar het 50 jaar Dorpshuis in Wolphaartsdijk ter sprake kwam en ook een eventuele uitbreiding aan de zuidzijde kwam aan de orde. Op de vergadering in september werd hierover afgesproken in gesprek te gaan met de gemeente Goes.
Ik hoop dat ik U lezers, een verkort overzicht heb kunnen geven van de enthousiaste groep inwoners van Wolphaartsdijk die op vrijwillige basis een stichting was begonnen (1955) en op deze wijze een Dorpshuis heeft gerealiseerd, en heeft gezorgd dat Wolphaartsdijk tot op heden de goedkoopste huurprijzen binnen de gemeente Goes heeft. Dit is enkel en alleen te danken aan de talloze leden, bestuursleden en bewoners die geïnvesteerd hebben (obligaties). Velen zijn hiervoor vernoemd, ook zullen diverse personen niet bij name zijn genoemd, hiervoor mijn excuses, want het waren er echt heel veel.
Bron: het bijna complete archief van de stichting “Ons Dorpshuis” later stichting dorpshuis “de Griffioen”